CKPiDZ
Aktualności
Kadra Kierownicza
Kontakt
Ogłoszenia
Pedagog
Inspektor ochrony danych
Bezpieczeństwo w sieci
Status prawny

Kształcenie dorosłych
KKZ Oferta edukacyjna
KKZ Wymagane dokumenty
KKZ Pytania i odpowiedzi
KKZ W trakcie realizacji
Kursy
Kurs Pedagogiczny

Kształcenie uczniów
Kształcenie praktyczne
Turnusy dla klas wielozawodowych
Gimnazja

Warsztaty
Warsztat nr 1
Warsztat nr 2
Warsztat nr 3
Warsztat nr 4

Regionalne Centrum Szkoleniowe Toyota
Informacje
Budowa
Wyposażenie
Otwarcie

Oferta usługowa
Produkcja mechaniczna
Usługi fryzjersko-kosmetyczne
Usługi gastronomiczne
Usługi motoryzacyjne

Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o zamówieniach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenia o udzielaniu zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP
Zaproszenia do składania ofert
Odpowiedzi na zapytania oferentów
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rekrutacja
Oferty pracy
Wyniki konkursu

Projekty Unijne
Przez Kuchnię do Europy
Twój Image - Twój Sukces
Smaki Europy
Potwierdź, co potrafisz
Fachowiec w zawodzie
Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych budynku CKPiDZ w Rudzie Śl. przy ul. Planty Kowalskiego 3
Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Absolwent z atrakcyjnym zawodem - program aktywizacji i rozwoju kompetencji wsród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Ważne daty i wydarzenia
Ważne daty
Najważniejsze wydarzenia
Wnioski o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Pozostałe wymagane dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza).
  • 3 fotografie legitymacyjne.
  • Zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie.
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie CKPiDZ w Rudzie Śląskiej 9 przy ul. Hallera 6 w godz. od 7.00 do 15.00. Informacja telefoniczna: 322487380 (Jan Górny) Całość kształcenia, zarówno teoretycznego jak i praktycznego odbywa się w nowoczesnych i w pełni wyposażonych pracowniach i warsztatach CKPiDZ.

JESTEŚMY OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE

Kształcimy na najwyższym europejskim poziomie. Dzięki naszej kadrze dydaktycznej (wszyscy nauczyciele posiadają wyższe, kierunkowe wykształcenie, wieloletni staż pracy pedagogicznej, od wielu lat są egzaminatorami OKE), mamy bardzo wysoką średnią zdawalność egzaminów zawodowych. W niektórych zawodach zdawalność wynosiła 100%.